Algemene Ledenvergadering vrijdag 24 november

Graag nodigt het Algemeen Bestuur leden en geïnteresseerden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op Vrijdag 24 november as. om 20.30 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten zal er deze avond een presentatie worden gegeven over onze nieuwe accommodatie waarbij een ieder een goed beeld krijgt hoe het nieuwe complex er uit zal gaan zien.

NB. tijdens eventuele stemmingen op deze avond hebben uitsluitend leden stemrecht.

Van de agendapunten aangemerkt met een * zijn de verslagen op de site bij de agenda gepubliceerd. Klik op het agenda item om het verslag op te halen. Tijdens de vergadering kunnen inhoudelijke vragen gesteld worden.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken / mededelingen 
 4. Vaststellen jaarverslag voorjaarsvergadering 21 april 2017*
 5. Jaarverslag algemeen secretaris*
10. Financieel verslag van de penningmeester
      - De balans en de verlies- en winstrekening liggen ter inzage op
        maandag 20 november a.s. tussen 20.00 uur en 21.00 uur in de
        bestuurskamer.
11. Verslag kascommissie
      - Will van Wijk
      - René Prins
      - Ted Hartman
      - John Beijer (reserve)
12. Verkiezing kascommissie
      - René Prins heeft 2 termijnen zitting gehad en is derhalve niet herkiesbaar.
13. Verslag Financiële verantwoording Wim Dijksfonds
14. Verkiezing AB bestuursleden (*)
       - Roy Degrassi, lid van bestuur – Aftredend en  herkiesbaar
       - Jaco van Giezen, lid van bestuur – Aftredend en herkiesbaar
       - Piet van de Water, lid van bestuur – Aftredend en herkiesbaar
       - Wim van der Gaag, lid van bestuur – Aftredend en herkiesbaar
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

(*) Ten aanzien van de agendapunt 14 kunnen kandidaten worden voorgedragen tot uiterlijk woensdag 22 november 2017.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk, 48 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering, bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheid verklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

De kandidaatstelling kan worden gezonden aan   Hermes D.V.S.
                                                                               T.a.v. Frits Horn
                                                                               Postbus 48
                                                                               3100 AA SCHIEDAM

 


Agenda
Geen evenementen gepland
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

04-06-18 » Voetbalsenioren
11-05-18 » Voetbaljeugd
29-04-18 » Voetbalsenioren
21-04-18 » Voetbalsenioren
20-04-18 » Voetbaljeugd
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing